Informació general del Responsable del tractament de dades

Disseny web Barberà Si23

Carrer Barcelona, ​​49
08210 Barberà del Vallès
Email: webbarbera@si23.es

Protecció de dades personals

Dacord amb lart. 13 del Reglament General europeu 679/2016, de Protecció de dades personals (RGPD), us informem que les dades personals demanades a través de qualsevol mitjà de comunicació publicat al web https://si23.es , així com dels formularis existents en aquesta seran tractats pel seu titular com a responsable del tractament.

Finalitat del tractament:

La finalitat del tractament de les dades obtingudes a través de la present web serà:

Donar resposta a les sol·licituds d’informació que ens puguin fer els usuaris. Les peticions d’informació que es puguin fer són de serveis oferts per Si23, com ara serveis relacionats amb el disseny de pàgines web i tasques informàtiques relacionades.

Si23 no elaborarà amb les seves dades decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a excepció d’aquells recollits d’acord amb la Política de Cookies en les condicions expressades en aquesta, tractant-los únicament per a la finalitat descrita.

Legitimació:

El tractament per a les finalitats esmentades es troba legitimat en el seu propi interès i consentiment com a Usuari, d’acord amb l’art. 6 RGPD.

En el cas de lús de formularis en aquesta pàgina web, el tractament de les dades estarà legitimat per ser necessari per donar resposta a les preguntes o consultes que els usuaris puguin formular mitjançant el mateix.

Si no realitzareu un tractament de les dades recollides dades per a l’enviament de comunicacions publicitàries i no utilitzareu les vostres dades per a cap altra finalitat que no sigui la descrita en aquesta Política de privadesa o en la Política de Cookies.

Cessions:

Si23 us informa que les vostres dades no seran cedides a tercers excepte per poder complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent o que hagin estat prèviament consentides per vostè.

Període de conservació de les vostres dades:

Les seves dades seran tractades durant el temps indispensable i seran eliminats finalitzats els períodes de conservació:

Dades derivades de la relació negocial entre ambdues parts: Les vostres dades seran conservades durant el temps necessari en l’execució de la finalitat i, en tot cas, mentre puguin derivar-se responsabilitats legals.

Dades derivades de transaccions econòmiques: Durant els terminis de custòdia obligatòria establerts per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària o normativa vigent si escau.

Dades de contacte per a comunicacions electròniques: Les vostres dades de contacte com a correu electrònic seran conservades de forma indefinida a efectes de comunicacions de béns i serveis mentre no s’oposi o revoqui el consentiment.

Dades facilitades a través de l’emplenament del formulari «Contacte» o qualsevol mitjà de sol·licitud d’informació general: Les vostres dades seran conservades únicament per donar tràmit a la vostra petició d’informació. Efectuada aquesta les vostres dades seran eliminades.

Obligatorietat:

Les dades que us sol·licitem a través de formularis, marcades amb (*) són obligatòries i necessàries per poder atendre la vostra sol·licitud, de manera que la vostra absència ens impedirà gestionar-la correctament.

Així mateix, vostè és responsable únic que la informació que ens faciliti sigui veraç i les seves dades es trobin actualitzades, essent responsable de les conseqüències que de la falta de veracitat es derivin.

Atès que la resposta a les peticions d’informació es realitzarà a través dels mitjans que ens indiqui, podent tractar-se informació confidencial, us recomanem que les vostres dades de contacte siguin pròpies i no pertanyin a altres usuaris.

Ubicació de les vostres dades. Seguretat. Transferències internacionals de dades:

Les seves dades seran tractades únicament per Si23, a través de mitjans propis ubicats a les seves instal·lacions amb aplicació de totes les mesures de seguretat que estan al nostre abast en compliment del RGPD. No es produiran transferències internacionals de dades ni es trobaran allotjats a plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Quan sigui probable que una infracció suposi un risc per als drets i les llibertats dels Usuaris, ho notificarem a l’autoritat supervisora ​​pertinent en un termini de 72 hores a partir del moment en què en tinguem coneixement. Aquesta informació es pot proporcionar en diferents fases per facilitar una presentació ràpida i eficient d’informes.
En els casos en què una infracció pugui suposar un risc elevat per als drets i les llibertats dels Usuaris, ho notificarem directament als interessats.

Drets dels Usuaris:

Com a titular de les vostres dades teniu dret a obtenir confirmació sobre l’existència del tractament d’aquestes dades, a accedir a les vostres dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o vostè, com a interessat, revoqui el consentiment atorgat.

Si23 tractarà i conservarà les dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici que pugui sol·licitar en tot cas la limitació del tractament de les dades.

En certs supòsits, podreu exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designeu.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals s’ha atorgat. La revocació de consentiment no té efectes retroactius.

Per exercitar els seus drets, poseu-vos amb nosaltres a través del correu electrònic webbarbera@si23.es, mitjançant escrit motivat en què fonamenteu la vostra petició acompanyat de còpia del vostre DNI.

El termini màxim per resoldre serà de 5 setmanes des de la data de recepció de la sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les vostres dades, us agraïm que ens ho comuniqueu degudament per escrit, a fi de mantenir les vostres dades actualitzades.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.